Chung Cư Giá Tốt có toàn quyền quyết định đăng, hoặc không đăng; lưu giữ hoặc không lưu giữ thông tin của khách hàng đăng trên trang web này mà không cần phải báo trước cho khách hàng.

Người dùng tối thiểu phải 12 tuổi hoặc với độ tuổi thấp hơn khi truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp. Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phần nào của chúng tôi với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được chúng cho phép bằng văn bản.

Mọi thành viên, khách hàng, đối tác của chúng tôi có trách nhiệm thường xuyên truy cập trang “Điều khoản sử dụng” này được thể hiện trên website: chungcugiatot.com để xem mọi sự thay đổi, bổ sung (nếu có).

Chúng có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều khoản sử dụng này, vào bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.

Khi các thành viên, khách hàng, đối tác tiếp tục sử dụng Chung Cư Giá Tốt sau khi các thay đổi về Điều khoản sử dụng này được đăng tải, có nghĩa là các nội dung thay đổi, cập nhật đó đã được tự động chấp nhận bởi các đối tượng sử dụng

Xem thêm: Bcons City giá gốc chủ đầu tư